راهنماي استفاده از نرم افزار و معرفي بخشهاي مختلف آن :

 

مباحث نمونه گيري

مشخصات كلي

نحوه استفاده

اهداف

 

پروژه نمونه گيري(1) - عباس محمدخاني

[email protected]